KNJIGOVODSTVO SPIN PODGORICA CRNA GORA
Back
Next
KNJIGOVODSTVO SPIN PODGORICA CRNA GORA - TRIDESET GODINA SA VAMA - Accounting, finance and consulting services Montenegro
GALERIJA SPIN
AGENCIJA SPIN UL: Josipa Broza Tita 65A,Podgorica
RAČUNOVODSTVENE USLUGE:

•    Vođenje glavne knjige u skladu sa propisima,
•    Sastavljanje svih računovodstvenih iskaza,
•    Priprema izvještaja o poslovanju i izrada završnog računa,
•    Izrada završnog računa i bruto bilansa na engleskom jeziku,
•    Analiza izvještaja za potrebe i po zahtjevu klijenta,
•    Vođenje knjige ulaznih i izlaznih faktura,
•    Obračun PDV-a i sastavljanje mjesečne PDV prijave,
•    Izrada kalkulacija za veleprodaju, maloprodaju, uvoz,izvoz;
•    Vođenje trgovačke knjige,
•    Vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije,
•    Izrada periodičnih bilansa za potrebe dobijanja  kredita,
•    Obračun zarada i sastavljanje poreskih i drugih obrazaca za  zarade,
•    Izrada obrazaca za staž zaposlenih,
•    Obračun ugovora o djelu ,autorskih honorara, zakupa i sl. naknada fizičkim licima,
•    Izrada svih obrazaca o prijemu i prestanku rada zaposlenih,
•    Izrada temeljnih finansijskih izvještaja (godišnjih, polugodišnjih i po potrebi mjesečnih i dnevnih finasijskih izvještaja) uz dosljednu primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarada (MRS), Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI) i usvojenih računovodstvenih politika klijenta,
•    Izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja
USLUGE
KNJIGOVODSTVO SPIN PODGORICA CRNA GORA
USLUGE REVIZIJE

Kao nezavisni i ovlašćeni revizor Vuksanović Branka, ovlašćeni revizor (licenca Ministarstva finansija Crne Gore  br. 024 od 10.05.2006.) i dozvole za rad  Društva za reviziju “SPIN OFF” d.o.o Podgorica, pružamo usluge revizije finansijskih izvještaja i usluge slične reviziji u skladu sa opšteprihvaćenim standardima revizije i to:

•    Nezavisna revizija finansijskih izvještaja u skladu sa zakonskim propisima i međunarodnim standardima revizije (MSR),
•    Nevizija finansijskih izvještaja i uvid u poslovanje (ugovoreni postupci revizije),
•    Ispitivanje, pregled, dogovoreni postupci, usluge kompilacije,
•    Revizija pri kupoprodaji firme,
•    Usluge slične reviziji.

Mišljenje nezavisnog revizora omogućava eksternim i internim korisnicima donošenje odluka zasnovanih na nepristrasnim informacijama, kao npr.informacije o zaradama, finansijskoj poziciji, likvidnosti itd. Revizija ima značajnu funkciju kontrole kvaliteta računovodstvenih informacija, jer obezbjeđuje nezavisnu eksternu provjeru informacija i zato stimuliše upravu da se posvete efikasnosti računovodstvenog sistema. Revizija takode povećava kredibilitet računovodstvenih izvještaja.

Usluge revizije se u suštini sastoje iz prikupljanja i vrednovanja dokaza koji revizoru omogućavaju da procijeni da li izvještaji odgovaraju ustanovljenim kriterijumima, odnosno računovodstvenim standardima i zakonskim propisima. Cilj revizije je saopštavanje zainteresovanim korisnicima mišljenje o saglasnosti finansijskih izvještaja sa ustanovljenim kriterijima i to saopštavanje se formira  kroz izvještaj revizora.
Uopšteno govoreći revizija je sistematski proces koji izvodi nezavistan, kompetentan i ovlašćeni revizor, sa licencom koju izdaje nadležna institucija, a koji prikuplja i vrednuje dovoljne i relevantne dokaze o poslovnim transakcijama i njihovim posledicama da bi utvrdio na koji je način stanje, vlasništvo, vrednovanje i objelodanjivanje  iskazano u računovodstvu i finansijskim izvještajima.
IZRADA BIZNIS PLANOVA

•    Biznis planom se definiše posao koji želimo da radimo i način kako to da postignemo. Mnogi biznis planovi  imaju za cilj da omoguće bolji uvid investitora u poslovanje firme i  omoguće kreditiranje kod banaka i kod drugih investitora. Mi pružamo usluge savjetovanja  kao i izradu svih oblika biznis planova koji će pomoći u realizaciji investiconih poduhvata potrebnih za osiguranje kredita.

•    Izrada biznis plana podrazumijeva kvantitativno definisanje namjeravanih aktivnosti preduzeća u narednom periodu, analizu potrebnih resursa, sagledavanje potencijalnih rizika poslovanja i stvarnih mogućnosti preduzeća da se realizuje planirani cilj, kao i razmatranje mogućih efekata na budući ekonomski položaj firme.

•    Kvalitetno urađen biznis plan prikazuje određeni posao u punom svijetlu i otklanja mnoge zablude i nepreciznosti koje je teško uočiti bez adekvatnog plana. U skladu sa namjenom biznis plana ( interne ili eksterne potrebe), postoje izvjesne, ponekad i značajne, razlike u sadržaju dokumenta.
FINANSIJSKI I RAČUNOVODSTVENI  KONSALTING

Ove usluge namjenjene su firmama koje u svom sastavu već imaju računovodstvenu službu, firmama koje se osnivaju, kao i u tekućem poslovanju firme. Konsultacije se traže ako postoje neke dileme u vezi pravilnog evidentiranja određene poslovne transakcije ili više njih, ako postoje dileme što u konkretnom slučaju treba primjeniti, a najčešće su :

•    Primjena međunarodnih računovodstvenih standarda, izbor računovodstvene politike
•    Primjena zakonskih propisa, izrada pravilnika o računovodstvu, propisnih akata i drugih pravila,
•    Konsultacije u vezi donošenja određenih poslovnih i finansijskih odluka,
•    Kontrola i analiza finansijskih izvještaja,
•    Ocjena i analiza pri donošenju odluka o prestrukturiranju firme (spajanje, razdvajanje i druge promjene u skladu sa Zakonom o privrednim društvima),
•    Organizacija računovodstvene i finansijske službe, utvrdjivanje internih kontrola,
•    Sistem izvještavanja u okviru firme i izrada internih izvještaja,
•    Izbor računovodstvenog softvera,
•    Obuka kadra za finansijsko računovodstvene poslove
•    Konsultacije podrazumijevaju razmjenu mišljenja ili razgovor o svakodnevnim pitanjima, analizi finansijskog položaja ili pravcima daljeg razvoja,
•    Savjeti iz svih oblasti finansija posebno u pogledu vođenja finansijske politike.

Korisnici konsultantskih usluga su uglavnom i korisnici ostalih usluga, prije svega računovodstvenih, pa se ove usluge ugovaraju kao dio ukupnog paketa
PORESKO SAVJETOVANJE

Najčešće klijenti postavljaju pitanja i imaju dileme koje se odnose na primjenu poreskih propisa. Ovo iz razloga što su računovodstveni poslovi neodvojivi od poreskih propisa i to najčešće u vezi:

•    Zarada i raznih naknada po osnovu rada (ugovori o djelu, autorski ugovori i sl),
•    Poreza na imovinu i prihoda od imovine (npr. ugovor o zakupu),
•    Obračuna poreza na dodatu vrijedost (PDV),
•    Izrade poreskih bilansa i obračuna poreza na dobit, poreza na dividende i učešće u dobiti,
•    Pravilno evidentiranje i izvještavanje sa aspekta poreskih zakona. Poreska evidencija.

Poslovi poreskog savjetovanja praktično su obuhvaćeni paketom računovodstvenih usluga, ali se u određenim okolnostima mogu odvojiti od tih usluga i predstavljati predmet posebnog angažovanja. U svakom slučaju poslovi poreskog savjetovanja imaju značajan udio u uslugama pod zajedničkim nazivom konsultantske usluge.
OSTALE USLUGE

U ove usluge možemo nabrojati:

•    Registracija svih oblika privrednih društava i preduzetnika,
•    Registracija svih promjena kod Centralnog registra Privrednog suda i drugih   ustanova,
•    Registracija nastavka poslovanja,
•    Ocjena eksperta, revizora prilikom pripajanja i drugih statusnih promjena,
•    Procjena imovine i kapitala,
•    Likvidacija i stečaj,
•    Organizacija čuvanja poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava,
•    Specijalni ugovori vođenja kompletnih poslova vezanih za poslovanje preduzeća.

To su slučajevi kod firmi gdje se osnivači nalaze na udaljenim lokacijama (inostranstvu) i kada je za njihov račun i u njihovo ime potrebno izvršiti niz drugih radnji koje uobičajeno vrše sami klijenti tj. kompletne transakcije u vezi primanja i izdavanja faktura, plaćanja obaveza i naplate potraživanja, prijem dokumentacije i njihovo slanje odgovornim licima, prijave i odjave radnika i druge poslove iz ugovora. Razumljivo, ovakvi vidovi angažovanja podliježu uvećanim tarifama naših usluga zbog složenosti i odgovornosti.
KNJIGOVODSTVO SPIN PODGORICA CRNA GORA
KNJIGOVODSTVO SPIN PODGORICA CRNA GORA
KNJIGOVODSTVO SPIN PODGORICA CRNA GORA
KNJIGOVODSTVO SPIN PODGORICA CRNA GORA
KNJIGOVODSTVO SPIN PODGORICA CRNA GORA
KNJIGOVODSTVO SPIN PODGORICA CRNA GORA
© 2016 KNJIGOVODSTVO SPIN PODGORICA  CRNA GORA. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS

•    PROFESIONALIZAM U RAčUNOVODSTVU I REVIZIJI U SKLADU SA ETIČKIM KODEKSOM (IFAC)
•    KVALITET USLUGA U SKLADU SA NAJVEĆIM STANDARDIMA
•    SIGURNOST POSLOVANJA  NAŠIH KLIJENATA
•    POVJERENJE U INFORMACIJE KOJE DAJEMO
DVADESET DEVET GODINA SA VAMA - Accounting, finance and consulting services Montenegro
SPIN RACUNOVODSTVO PODGORICA
KNJIGOVODSTVO SPIN PODGORICA,
UL: Josipa Broza Tita 65A  Podgorica
Tel: +382 20 658 425, +382 20 658 424
Fax. +382 20 658 420       Mob:+382 69 031 999
E-mail: info@spinagencija.me
European Business Number